Announcements menu

AnnouncementsShow all

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ - ۱۳:۳۱
Background image

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی بکرایه دهی یک در بند سرای واقع شهرآرأ دارای ساختمان دو منزله ملکیت جمعیت هلال احمر افغانی مطابق شرطنامه از طریق مزایده برای  پنج سال به کرایه ماهانه میدهد.

از شرکت های تجارتی که در قسمت فعالیت داشته باشند جهت قرارداد درخواست های خویش را بریاست لوژستیک و تدارکات جمعیت هلال احمرافغانی واقع افشار سیلو سپرده، خودشان بعد از نشر علان الی مدت (14) روز مراجعه نموده و پول حق الشتراک . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ - ۱۳:۳۰
Background image

اطلاعیه!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی بتعداد (15) مواد غذایی را مطابق شرطنامه و مشخصات نمونه ارایه ریاست شفاخانه مرکزی هلال احمر تهیه و خریداری نماید.

از شرکت های تجارتی و یا لوژستیکی که در . . .

ClosedShow all

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ - ۱۳:۳۱

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی بکرایه دهی یک در بند سرای واقع شهرآرأ دارای ساختمان دو منزله ملکیت جمعیت هلال احمر افغانی مطابق شرطنامه از طریق مزایده برای  پنج سال به کرایه ماهانه میدهد.

از . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ - ۱۳:۳۰

اطلاعیه!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی بتعداد (15) مواد غذایی را مطابق شرطنامه و مشخصات نمونه ارایه ریاست شفاخانه مرکزی هلال احمر تهیه و خریداری نماید.

از شرکت های تجارتی و یا لوژستیکی که در . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ - ۱۳:۲۸

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی بکرایه دهی یکباب کانتین به اندازه (۵.۵*۳.۵) واقع مکتب مشعل بیات ملکیت جمعیت هلال احمر افغانی را مطابق شرطنامه از طریق مزایده برای مدت سه سال به کرایه ماهانه میدهد . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ - ۱۰:۴۴

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی موازی (22372.77) متر مربع زمین مطابق اسکیج یک باب تعمیر دو منزله منزل اول بشکل صالون و منزل دوم دارای سه باب اطاق، یکباب تعمیر دو منزله که هر منزل آن دارای پنج . . .

شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ - ۱۴:۴۰

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی چاپ مجله بتعداد (15000) پانزده هزار جلد و جریده به تعداد (48000) چهل و هشت هزار نسخه برای سال 1401 هجری خورشیدی میباشد مطابق شرطنامه از طریق رقابت آزاد به قرارداد . . .

چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ۱۷:۲۲

اطلاعیه!

جمعیت هلال احمر افغانی (100) ام بی انترنت دفتر مرکزی را برای یکسال مطابق شرطنامه از طریق رقابت آزاد به قرارداد میدهد.

از شرکت های خدماتی انترنتی که در قسمت فعالیت داشته باشند جهت . . .