مجامع ولايتي

مجامع ولايتي

هدف از ايجاد مجامع ولايتي جمعيت هلال احمر افغاني، به منظور تحقق تعهدات خويش و همچنان عبور از فرد محوري و به روند محوري ميباشد.

هدف از ايجاد مجامع ولايتي، پيش برد امور مربوط به انتخابات مجمع هاي ولايتي در 34 نمايندگي جمعيت ملي مي باشد. ايجاد مجمع هاي ولايتي فرايند مردم سالاري را در جمعيت ملي نهادينه مي نمايد. ازينرو ايجاد مجمع هاي ولايتي زمينه سهم گيري هرچه بيشتر مردم را در فعاليت هاي جمعيت ملي مساعد مي نمايد و در راستاي تحقق اهداف جمعيت ملي يک اصل مهم پنداشته مي شود. مجمع هاي ولايتي يعني مشوره دهي سالم براي ايجاد اداره سالم تلقي مي شود. مجمع هاي ولايتي پل ارتباط ميان جمعيت ملي و مردم نيز محسوب مي گردد، از سوي ديگر مجمع ولايتي ناظر بر عملکرد هاي رياست هاي نمايندگي مي باشد. خلاصه مجمع ولايتي در جمعيت از جايگاه خاصي برخوردار بوده که مجمع عمومي بدون داشتن مجامع ولايتي ناممکن است. بنابرين مجامع ولايتي نه تنها محقق اهداف بزرگ جمعيت ملي باشد که برعلاوه جمعيت ملي منتخب را بوجود مي آورد. رياست مجامع ولايتي توانسته است تا در 34 نمايندگي جمعيت ملي انتخابات مجمع ولايتي را موفقانه داير نمايد. برايند انتخابات مجامع ولايتي تا کنون موثر بوده وسطح آگاهي مردم از فعاليت هاي جمعيت ملي بيشتر گرديده است، و باورمندي به پروسه هاي مردم سالاري را در جامعه تقويت نموده است. علاقمندي مردم به فعاليت هاي بشردوستانه بيشتر در محور مجامع ولايتي ميچرخد و انتخابات مجامع ولايتي ايجاد کننده انگيزه بيشتر به سهم گيري و اشتراک در فعاليت هاي جمعيت ملي را مساعد نموده است.

ديدگاه:

جمعيت ملي منتخب و پاسخگو

نهادينه سازي روند محوري

تقويت کار کروپي

تقويت روند آگاهي دهي از فعاليت هاي هلال احمر

شامل سازي مضمون هلال احمر و خدمات بشردوستانه در مکاتب و دانشگاه ها