جوانان و رضاکاران

جوانان و رضاکاران

اساس جمعيت هاي هلال احمر به روحيه رضاکاري نهاده شده است، اگر به تاريخچه نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر نگرشي صورت گيرد خدمات رضاکارانه باعث ايجاد اين نهضت بشردوست جهانشمول شده است.جوانان رضاکار به مثابه ستون فقرات هلال احمر بوده و طوريکه از نام آن پيداست، اين رضاکاران خدمات بشري را در صورت وقوع حوادث طور رضاکارانه بدون کسب منفعت و پاداش  بدور از تبعيض انجام مي دهند، نقش مؤثري در پيشبرد خدمات جمعيت ملي دارند. همين اکنون جمعيت ملي هزاران رضاکار در سطح کشور دارد.

همچنان اين بخش بمنظور بلند بردن فعاليت هاى پروگرام جوانان و رضاکاران، برنامه هاى آموزشى را درمکاتب بمنظور تربيه سالم جوانان کشور در عرصه هاي مختلف چون معرفي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر، ايجاد سيستم رضاکاري، تعليمات کمک هاي اوليه صحي، ارزشهاي بشري و کرامت انساني، تشويق جوانان به ورزش، جلوگيري از استفاده مواد مخدر، تقويه روحية صلح، دوستي و همزيستي و روابط حسنه بين اقوام مختلف کشور، تدوير کورسهاي آموزشي و پروگرام هاي هنري و غيره فعاليت هاي که دربرگيرنده تعليمات مؤثر و مفيد براي جوانان بوده باشد، در مکاتب کشور راه اندازى مي نمايد.

جوانان رضاكار جمعيت ملي با آموزش چگونگي عرضه خدمات رضاکارانه حين وقوع حوادث طبيعي و غير طبيعي دوشادوش کارمندان وگروپ هاي پاسخدهي به متضررين حوادث انجام وظايف بشردوستانه را به پيش ميبرند. خصوصاً درولايات نا آرام کشورتبادله مجروحين وکشته شده گان جنگ ميان دولت وگروه هاي ناراضي را بعهده دارند که تاحال صدها تن اجساد طرفين را تبادله نموده اند. برنامه جوانان رضاکارجمعيت ملي شامل بخشهاي ذيل مي باشد:

1-کميته سپورت و تربيت بدني :

كميته سپورت و تربيت بدني در چوكات رياست جوانان و رضاکاران  فعاليت مينمايد اين كميته متشكل از تيم هاى ذكور و اناث در رشته هاى واليبال، پنگ پانگ و كاراته مصروف فعاليت هاي ورزشي ميباشندکه اين ورزشكار تحت نظر ترينران مسلكي در اوقات مختلف تمرينات شان را در جمنازيوم ورزشي سره مياشت انجام ميدهند. هدف اين كميته معرفي هويت و اصول بشردوستانه سره مياشت از طريق ورزش ميباشد.تيم واليبال سره مياشت که از جمله تيم هاي واليبال نامدار کشور محسوب مي گردد از مدت سال ها بدين سودر تورنمنت هاي كه از طرف كميته ملي المپيك راه اندازي گرديده، اشتراك ورزيدهو به مقام هاي قهرماني و نايب قهرماني نايل آمده و کپ هاي قهرماني را بنام جمعيت ملي کسب کرده اند. تيم هاي ورزشي جمعيت ملي متشکل از پسران و دختران ميباشد.ورزشکاران تيم پنگ پانگ اناث و ذكور جمعيت ملي، از اطفال مشمولين مرستون کابل بوده که در مسابقات دوره هاي مختلف نيزکپ هاي قهرماني را دريافت نموده اند.

3-کلوپ هاي رضاکاران

جمعيت هلال احمرافغاني در 28 نماينده گي ولايتي خود کلوپ هاي آموزشي را بمنظور آموزش رايگان متعلمين بي بضاعت مکاتب فراهم کرده است که در آن ها مضامين مکاتب براي شاگردان از طرف استادان رضاکار جهت ارتقاي سطح تعليمي آن ها آموزش داده مي شود.

3- سيستم عضويت

سيستم عضويت در ساختار جمعيت ملي که به وسيله آن هزاران هموطن ما در مرکز و  ولايات  افتخار عضويت هلال احمر را دارند،اعضاي محترم در خدمات رضاکارانه وياهم با اعطاي حق العضويت و کمک هاي نقدي و فوق العاده در تحکيم پايه هاي اين کانون خيريه سهم فعال دارند. وبا اين همکاري و کمک  احساسات انساني شان را با همنوعاني که مقهور حوادث گشته بودند تبارز مي دهند.از سوي ديگر اکثر جمعيت هاي ملي هلال احمر و صليب سرخ کشور هاي جهان داراي سيستم عضويت هستند که اين اعضا پشتوانه نيرومند خدمات بشردوستانه  جمعيت هاي ملي محسوب مي شوند.

بنابر اهميت اين سيستم هيئت رهبري  جمعيت ملي مصمم است تا اين سيستم را حمايت نمايند، سرانجام حمايت و پشتيباني موجب گرديده است تا در تمام نماينده گي ها هزاران هموطن بعنوان عضو جمعيت ملي جلب و جذب گردند.اعضاي مشمول برنامه، ماهانه طبق اصول مبلغ (10) افغاني را بعنوان حق العضويت ومبلغ (20) افغاني را بعنوان حق الشمول براي يکمرتبه به خزانه دارگروپ خويش ميپردازند که هرگروپ متشکل از20 30نفربوده که رئيس وخزانه دار خود را از ميان شان طورانتخابي تعيين مينمايند.

4- اهداي خون

رضاكاران جمعيت هلال احمرافغاني همه ساله در كمپاين جمع آوري خون بگونه داو طلبانه اشتراک ورزيده و روز جهاني اهداي خون را با اهدائي خون خود، طور رضاكارانه جهت كمك به مريضان بي بضاعتي كه نياز به خون دارند، تجليل ميکنند. البته چنين اشتراک وسيع در هماهنگي باوزارت محترم صحت عامه و مراکز صحي در مرکز و نماينده گي هاي جمعيت ملي صورت ميگيرد که تاحال هزاران کيسه خون را براي مريضان مستحق، اهدا نموده اند.

5- ارزشهاي بشري

جمعيت هلال احمر افغاني بمنظور تقويه روحيه انساندوستي پروگرام ارزشهاي بشري را ايجاد كرده كه بتواند ارزشهاي بشري را در بين مردم نشر و پخش نمايد تا از اينطريق احساس و روحيه اخوت و برادري را در متن اجتماع نهادينه سازد.اين پروگرام در مساجد، نهاد هاي تعليمي و تربيتي، اجتماعات، سمينار ها و وركشاپها به پيش برده مي شود وبه مردم موضوعاتي چون  اصل تحمل پذيري، احترام متقابل، تعاون و همدردي، مشاركت در اندوه و شادي همديگر، پيشكش مي شود تا بنياد انساندوستي بين جامعه تقويت و رشته بشردوستي تحكيم يابد. اين فعاليت مي تواند در بوجود آوردن اجتماع فاقد نزاع و كشمكشهاي بي موجب مؤثر وممد واقع شود.