اداره حوادث

اداره حــوادث يکــي از بخــش هــاي مهــم جمعيــت هلال احمــر افغانــي بــوده کــه در عرصــه آمــاده گــي و پاســخدهي بــه حــوادث، تربيــه رضــاکاران بخــش امــور حــوادث فعاليت مينمايــد. هلال احمــر از مجــراي ايــن اداره در عمليــات پاســخدهي بــه حــوادث در ســطح کشــور  بــه متضرريــن وآســيب ديــده گان حــوادث طبيعــی و غيــر طبيعــی کمــک و مســاعدت مــي نمايــد.

 ظرفيــت ســازي درمرحلــه فــارغ ازحــوادث (آمــوزش کارمنــدان ورضــاکاران):

آمــوزش ومعلومــات جغرافيايــي، مرحلــه توانمنــدي بــراي جمعيــت ملــي محســوب ميشــود، چــون اکثرمــردم درحــالات وقــوع حــوادث بــه سراســيمه گــي واضطــراب وهيجــان مواجــه ميشــوند، لازم اســت تــا گــروه آمــوزش ديــده وباتجربــه حيــن وقــوع حادثــه آلام مــردم راتقليــل بخشــند.

در جریان حوادث (حالات اظطرار):

در صــورت وقــوع حادثــه  اداره حــوادث بــه اســرع وقــت ازطريــق رضــاکاران محــل ويــا نماينــده گــي هــاي جمعيــت در ولايــات اطلاع حاصــل مــي کنــد. چــون کــه آمــاده گــي هــاي قبلــي موجــود اســت پاســخگوي بــه موقــع بــراي نجــات جــان قربانيــان صــورت مــي گيــرد.

جستوجو و رد یابی:

هــدف از ايجــاد ايــن بخــش تأميــن ارتباطــات کتبــي فــي مابيــن افــراد مفقــود شــده، اســيران و بيجاشــده گان بــا خانــواده هــا و دوســتان شــان مــي باشــد.