اطلاعیه!

arcs_website_admin
ریاست هلال احمر افغانی کاپیسا اعمار دیوار احاطه حفر یک حلقه چاه اب آشامیدنی و شبکه خارجی برق زمین جدید خویش را واقع شهرک محمودراقی مرکز کاپیسا مطابق شرطنامه، نقشه، رهنمای اجرای امور کار ساختمانی و آفر به اعلان داوطلبی می سپارد. شرکت های ساختمانی که درین قسمت فعالیت داشته باشند درخواست های خویش را به همراه جواز اصلی جهت دریافت شرطنامه و آفر بریاست هلال احمر کاپیسا واقع مراد خواجه ولسوالی حصه دوم کوهستان تسلیم نموده و خودشان بعد از نشر اعلان الی مدت (14) یوم مراجعه نمایند.

په پام کې ده د افغاني سرې میاشتې د کاپیسا نمایندګۍ ریاست د کاپیسا په مرکز محمود راقي ښارګوټي کې د یوې نوې ځمکې د احاطې دېوال، د څښلو د اوبو د ژور کوهي د کیندلو او د برېښنا بهرنۍ شبکه؛ له شرط لیک، نقشې، د ساختماني چارو د پلي کېدو له لارښود او آفر سره سم داوطلبۍ ته وسپاري، نو ټول هغه ساختماني شرکتونه، چې په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي؛ خپل غوښتنلیکونه دې له اصلي اجازه پاڼو سره یو ځای د شرط لیک او آفر ترلاسه کولو په موخه د افغاني سرې میاشتې د کاپیسا نمایندګۍ ریاست ته، چې د کوهستان د دویمې حصې ولسوالۍ په مراد خواجه سیمه کې شتون لري؛ وسپاري او خپله دې د خبرتیا له خپرېدو وروسته تر څوارلس ورځو مراجعه وکړي.