خبرتیا!

arcs_website_admin
خبرتیا!

افغاني سره میاشت غواړي؛ ترڅو د مرکزي دفتر په انګړ کې یو باب د ډوډۍ پخلنځی (نانوایي) له اسکېج سره سم د کرایې ورکولو په موخه داوطلبۍ ته وسپاري. ټول هغه په شرایطو برابر او د ښاروالۍ جواز لرونکي وګړي، چې په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي؛ کولای شي د تړون په موخه خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې د تدارکاتو او لوژستیک ریاست ته وسپاري او خپله د خبرتیا له خپرېدو وروسته تر ۱۴ ورځو مراجعه وکړي، د ګډون د حق پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي، چې نغدې اخیسل کېږي. پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر