اطلاعیه!

arcs_website_admin
اطلاعیه

په پام کې ده افغاني سره میاشت له نقشې او ځانګړنو سره سم ۳ درې پوړیزې ودانۍ د بیارغولو په موخه داوطلبۍ ته وسپاري.

 ټول هغه ودانیز شرکتونه، چې په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي؛ کولای شي د تړون په موخه خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې ریاست ته وسپاري او خپله د خبرتیا له خپرېدو وروسته تر ۱۴ ورځو پورې مراجعه وکړي، د ګډون د حق پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي، چې نغدې اخیسل کېږي.

پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر