اطلاعیه!

arcs_website_admin
قرار است جمعیت هلال احمر افغانی درمورد رنگمالی و ترمیمات تعمیر جدید مشمولین ریاست مرستون کابل مطابق نقشه و مشخصات به داوطلبی سپرده میشود.  از شرکت های شاختمانی که درقسمت فعالیت داشته باشند جهت قرارداد درخواست های خویش را بریاست جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو سپرده، و خودشان بعد از نشر اعلان الی مدت ۱۴ روز مراجعه نموده و پول حق الشتراک مبلغ ۱۰۰۰ افغانی نقداً اخذ میگردد.

په پام کې ده افغاني سره میاشت له نقشې او ځانګړنو سره سم  کابل مرستون کې د مشمولینو اړوند یوه ودانۍ د رنګ او بیارغولو په موخه داوطلبۍ ته وسپاري.

نو ټول هغه ودانیز شرکتونه، چې په دې برخه کې فعالیت ترسره کوي؛ کولای شي د تړون په موخه خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې ریاست ته وسپاري او خپله دې د خبرتیا له خپرېدو وروسته تر ۱۴ ورځو پورې مراجعه وکړي، د ګډون د حق پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي، چې نغدې اخیسل کېږي.

پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر