خبرتیا!

arcs_website_admin
خبرتیا!

افغاني سره میاشت غواړي؛ ترڅو یو باب جمنازیم، چې ۵۱سلنه په کې د افغاني سرې میاشتې ونډه ده د کرایې په موخه د مزایدې د لارې داوطلبۍ ته وسپاري.
ټول هغه په شرایطو برابر وګړي، چې په داوطلبۍ کې د ګډون کولو لېوالتیا لري؛ کولای شي خپل وړانديزونه د افغاني سرې میاشتې د تدارکاتو او لوژستیک ریاست ته وسپاري او خپله د خبرتیا له خپرېدو وروسته تر ۱۴ ورځو مراجعه وکړي، د ګډون د حق پیسې ۱۰۰۰ افغانۍ دي، چې نغدې اخیسل کېږي.
پته: سیلو، افشار د افغاني سرې میاشتې مرکزي دفتر